ЗА ClusterPoliSEE

 

Основната цел на ClusterPoliSEE е да укрепи капацитета на лицата, изготвящи регионални политики с цел преодоляване, предотвратяване и предвиждане на промени, разработване на интелигентни стратегии за специализация, насочени към подобряване на клъстерите, като по този начин се ускорява разграничението и структурните промени в посока към икономика на знанията, в която има място за всички региони на ЮИЕ.

 

Партньорството на 25 членки обхваща 11 отделни държави по програмата ЮИЕ (8 държави членки на ЕС и 2 държави по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)) и има за цел разработването на по-интелигентни политики за клъстери в подкрепа на териториалното сближаване, научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и открити иновационни системи в ЮИЕ, като насърчава транснационално сътрудничество между клъстерите и между региони с добри резултати и такива със слаби резултати.

 

Партньорите включват регионални и национални публични органи, отговорни за развиването и прилагането на клъстерната политика, регионални агенции за развитие, отговорни за управлението на клъстерните програми и регионални иновационни стратегии, национални изследователски институти и университети, органи за популяризиране на иновациите и мрежи от клъстери. Проектното предложение възприема методичен подход, основан на експерименти по рефлективно създаване на политики, което е база за по-добро формулиране и прилагане на политики, като се предвижда създаването на инструменти за взаимно обучение, подходящи за обучителния процес, разработване на механизми, подходящи за по-голям брой участници и широк кръг от консултации на заинтересованите страни, като се прилага методичния подход по Програмата на шестте държави.

 

Работният план преминава през матричен подход, в който шест междуклъстерни области на развитие – иновации, клъстерно развитие, насочвано от НИРД, устойчивост чрез клъстерно развитие, международно сътрудничество между клъстери и работа в мрежи, подобряване на финансовата рамка (финансиране на клъстери), клъстерно и регионално специализиране, развиване на нови умения и откриване на работни места, преминават през оперативните етапи на проекта: 1. да се открият данни за информационната пропаст и пречките и начини те да бъдат отстранени в процеса на обучение и 2. да се подобри изготвянето на ефективни регионални клъстерни политики. Пилотните действия и оценката им, следователно, допълват и конкретизират абстрактно зададените приоритети, като служат  за съпоставяне на настоящи и потенциални инициативи.

 

Проектът ClusterPoliSEE (Smarter Cluster Policies for South East Europe) e проект по Оперативната програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 (SEE) със съвместно финансиране от Европейската Комисия. Надзорният съвет е органът за взимане на решения и управление на проекта.

 

Проектът е одобрен по приоритетна ос: „Улесняване иновациите и предприемачеството”, Област на интервенция: „Развиване на мрежи за технологии и иновации в отделните области”. Техническо задание: „Механизми за обучение на политики в подкрепа на развитието на клъстерите”.

 

Консорциумът ще включва национални и регионални власти и научно-изследователски институции. Група от организации с натрупан опит ще обменя знания и опит с органи на властта с по-малко практика. Също ще бъде създадена група от потребители, които желаят да се учат от натрупания опит на партньорите си. Специално внимание ще се обърне на въздействието, което оказва проект ClusterPoliSEE върху обмена на опит с други Европейски клъстерни инициативи.