ЦЕЛИ

 

Основната цел на проекта е да се насърчи капацитета на регионалните политици за адресиране, предотвратяване и предвиждане на промени, за разработване на стратегии за интелигентно специализиране за подобряване на клъстерите, като по този начин ускорят разграничението и структурните промени в посока към икономика на знанието, в която има място да се разположат всички региони на ЮИЕ.

 

ClusterPoliSEE има за цел да  определи, развие и изпълни регионални клъстерни политики като следствие от обединяването на ресурси и интеграцията на дейности в рамките на глобалната верига за стойност, като съчетава регионалните конкурентни предимства с международни синергии.

 

Специфичните цели са:

1.  да се създаде платформа на сътрудничество за ИКТ като система на механизъм за обучение за партньорство и съответните заинтересовани страни, стремящи се да подобрят  клъстерните политики в ЮИЕ чрез съвместно обучение, пренос на политики и обмен на информация между тях, да разглеждат добавената стойност на транснационалното сътрудничество, основано на открита и интерактивна уеб-базирана помощ за взаимно обучение;

2.  да се предостави задълбочена оценка на регионалните клъстерни политики в участващите страни въз основа на разглеждане на изминали действия, визии за бъдещето, анализ на настоящия контекст и разбиране на работа с паралелни контексти, като това ще допринесе за по-интелигентни политики в подкрепа на съществуващите/развитите, като подобри разбирането за съществуващите данни и информация, свързани с развитието на клъстерите;

3.  да се определят факторите, инструментите, опита, най-добрите практики, свързани с шестте тематични приоритетни области, въз основа на цялостната картина на предходни и настоящи регионални рамки, за да се работи върху развиването на механизми за обучение на политика, които ще бъдат изпитани посредством пилотни инициативи;

4.  да се укрепи транснационалното сътрудничество, ориентирано към резултати, за да се изготвят нови стратегии (Съвместен стратегически план, план за устойчивост и инициатива на нивото на ЮИЕ) за устойчивост на резултатите по проекта и като принос към подкрепата на ЮИЕ като регион на иновациите.