РАБОТНИ ПАКЕТИ

 

WP0 – Дейности по подготовката: Този работен пакет е свързан с подготовката на проектното предложение. Създаване на концепция, визия и оперативен план на проекта чрез включване на съответните транснационални партньори с цел изготвяне на проектно предложение от значение за цялата територия на програмата за ЮИЕ.

 

WP1 – Транснационален проект и финансово управление: Този работен пакет осигурява ефективното изпълнение на проектните дейности и разработване на ефективна система за наблюдение и координация. ВП отговаря за надлежното транснационално управление на проекта и изпълнението на ежедневните дейности, и гарантира ефективното и правилно функциониране на управлението на потока на финансиране на партньорите по проекта. ВП също така отговаря за създаването на Управителния комитет (УК)

 

WP2 – Комуникационни дейности: Този работен пакет развива комуникационна стратегия на 2 нива: вътрешна комуникация - дейности, позволяващи постоянен информационен поток в рамките на партньорството при идентифициране на общи правила и инструменти за постигане на голяма визуализация и гарантиране на общо разбиране на всички цели; външна комуникация – действия за разпространение на стратегията, крайните продукти и резултати по проекта сред целевите групи, като по този начин се популяризира и повишава осведомеността относно взаимното обучаване на политики и се подобрява изготвянето на клъстерните политики.

 

WP3 – Платформа за обучение по клъстерна политика в ЮИЕ: Този работен пакет има за цел да изготви технически и оперативно и в сътрудничество ИКТ платформата, предвидена като система за обучение по политика във всички страни по проекта, включително институционалните, организационните, свързаните с дизайна и изпълнение аспекти на платформата, и да развие център на компетентност в ЮИЕ за клъстерните заинтересовани страни, за да могат те да поведат и изпитат предимствата на модела на интелигентно специализиране като насока за политики за НИРД и конкурентоспособност. Платформата за обучение в областта на клъстерната политика в ЮИЕ има за цел да подобри клъстерните политики в ЮИЕ чрез съвместно обучение, пренос на политики и информационен обмен между политиците в ЮИЕ, като се изследва добавената стойност на транснационалното сътрудничество въз основа на открита и интерактивна уеб-базирана подкрепа за взаимно обучение. Основни задачи: създаване на концепция на платформата чрез РГ; дизайн на платформата, създаване и правила; управление и развитие на платформата; пакет за обучение като обща база от знания за интелигентна специалиация.

 

WP4 – Обучение за рефлективно изготвяне на политики: Този работен пакет е основа за процеса на рефлективно изготвяне на политики като предварително условие за развиването на по-интелигентни политики в подкрепа на съществуващи/развиващи се клъстери в ЮИЕ и за насърчаване на способността на политиката да преодолее, предотврати и предвиди промяната. Предвидените действия ще бъдат следните: входни данни за обучение от изминали действия, принос чрез визиране на бъдещето, обучение на политика от настоящата рамка на регионални политики, обучение чрез работа с паралелни контексти. ). Анализът на матричния подход първо установява пречките и как те могат да бъдат премахнати от процеса на обучение, но като цяло подобрява изготвянето на ефективни регионални клъстерни политики чрез шест основни междуклъстерни инструмента като измеренията на клъстерните екосистеми. Разумното и ефективното предаване на резултатите до съответните заинтересовани страни ще бъде постигнато чрез тази платформа.

 

WP5 – Механизми за обучение по клъстерна политика: Този работен пакет има за цел да улесни транснационалния обмен на познания и изграждането на регионален капацитет в подкрепа на клъстерното развитие в района на ЮИЕ, като съдейства за развитието на конструктивни регионални политики и инициативи, тествани чрез пилотни инициативи, и като прилага подходящи механизми на обучение в подкрепа на областните администрации в конкретните райони на клъстерната политика. РП5 е структурирана в три свързани и последователни дейности: разработване на механизми на обучение по политиката, тестване чрез пилотни инициативи за механизми на обучение по политиката и Оценка на избраните механизми на обучение по политиката.

 

WP6 – Бъдещо развитие на клъстерите в района на ЮИЕ: Този работен пакет подобрява рамковите условия за поддържане на съществуващите и новообразуваните клъстери, като ги адаптира към проблематиката на ЕС чрез резултатно ориентирано транснационално сътрудничество по разработване на нови стратегии за клъстерно развитие, приспособяване и разглеждане на съществуващи и бъдещи политики на ниво международни проблеми с помощта на подхода на отворената система, ползвайки се от преимуществата на синергиите и преливането в и между партньорството и съответните заинтересовани страни. Основни задачи: стартирането на Клъстерна инициатива за ЮИЕ, Осъществяване на дългосрочно прогнозиране за ЮИЕ и Обща стратегия и План за устойчиво развитие