IX. ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

11.12.2014

Reza Zadeh, EU Foundation for Clusters Excellence

В рамките на Open Days 2014 партньорите по проект ClusterPoliSEE-SEЕ се срещнаха с представители на основните клъстерни инициативи в ЕС. Ето резюме от препоръките им:        Reza Zadeh, EU Foundation for Clusters Excellence: „...Наблюдаваме погрешната практика да се създава клъстерна организация и да се определят клъстерни мениджъри, преди да са идентифицирани клъстерните членове и да са изследвани техните нужди. ....Вие поставяте нуждата да изразходвате средствата пред потребностите на предприятията... Ние от EU Foundation for Clusters Excellence избрахме обратния подход. Направихме анализ на нуждите на компаниите. Използвахме всеки удобен случай и събитие да разпространяваме въпросници до клъстерните мениджъри и питахме от какво те имат нужда. Отговорите бяха все едни и същи: искаме информация за научни изследвания, за финансови инструменти, за рисков капитал, за защита на индустриалната собственост и пр. Задавахме им основни, фундаментални въпроси: -      Каква е веригата за създаване на стойност на вашите членове? -      Къде е вашето място в структурата на индустрията? Те не можеха да отговорят. Затова обученията, които организираме, са насочени към основите на стратегическото управление. Защото повечето предприятия нямат нужната експертиза да изработят собствена стратегия, особено МСП. Те нямат експерти от Business Schools, не наемат възпитаници на Харвард, не използват консултанти на McKinsey. Клъстерните мениджъри трябва да помогнат на своите членове да разработят собствена стратегия. Затова фокусът на нашите обучения е върху базисни неща – да разберат веригата за създаване на стойност, структурата на индустрията, как надстройват дейността си и откъде получават парите си. След като разберат това, следва да им се помогне да разработят нови продукти, нови маркетингови продуктови инициативи за интернационализация. Това може да се направи след като се създаде клъстерно мениджърско звено. Най-важно за мениджмънта на клъстерите в момента е да се изградят основни и стратегически умения, а не откъслечни обучения в разнопосочни направления....Ако последвате опита на Clusterland, Горна Австрия, ще създадете много по-сложен тип търсене на услуги от клъстерните членове. Съберете за брейнсторминг индустрията, университетите и медиаторите и те сами ще достигнат до по-дълбоки изводи и предложения. Брейнстормингът ще помогне за стратегическото развитие на региона, за повишаване на конкурентоспособността на компаниите в него. ЕК подпомогна фондацията (EU Foundation for Clusters Excellence) да създаде екип от обучители. От 2015 г. ще разработим програми, адресирани към нуждите на клъстерните мениджъри и фокусирани върху решаването на по-сложни въпроси.“   Video: reza-zadeh-christoph.mp4

24.11.2014

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

                                                                                         „Оперативна програма за транснационално  сътрудничество   Югоизточна Европа 2007-2013”         ______________________  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ___________________________________________________________________________________     На 7.10.2014 в гр. Брюксел, Белгия, се проведе финален транснационален семинар на Работните групи по проект ClusterPoliSEE-SEЕ, на който бяха обсъдени резултатите от шестте пилотни дейности и възможностите за трансфер на успешни полити и мерки между страните-участници в проекта. Резултати от пилотните дейности: 1.            Регион Истрия, Република Хърватска, съвместно с Асоциацията на винопроизводителите от района създаде винен клъстер за екологично производство на вино „Vinistra“. Налице е изградената база с данни за всички изсквания на ЕС за еко производството на вино. 2.            Водещият партньор Регион Марке, Италия, изпълни пилотна програма за обучение „P.U.L.S.E.“, насочена към повишаване компетенциите и уменията на управляващите регионалната политика в областта по отношение на клъстерите и интелигентната специализация. 3.            Регион Централна Македония, Гърция, създаде пилотен клъстер „Прецизно фермерство“, като мрежа на земеделските производители в областта с център Солун и внедряване на иновативна система за управление на земеделските дейности с помощта на спътник. Системата е разработена от гръцки научен екип, тествана е в САЩ и се внедрява за първи път в Европа. 4.            Пилотният проект на Румъния е „Интегриране и развитие на продуктови вериги в Североизточна Румъния на базата на интелигентна специализация“. Създадена е методология за анализ на веригата за създаване на стойност в клъстера, която може да се използва в други райони на ЕС от икономическите ведомства и агенциите за развитие. 5.            Свързаване в мрежа на електротехническата индустрия в района на област Търнава, Словакия, с партньори от съседните страни. Партньорите от Словакия са успели да създадат връзки между предприятия, университети и развойни организации от няколко страни в Централна Европа с цел повишаване конкурентоспособността на сектора в регионален аспект. 6.            Словенският партньор е използвал съществуващия строителния клъстер в област Подравье (Марибор), Словения, за да го трансформира в "Hub" за интегрирани мерки за обучение и развитие на нови умения, целящи гарантиране на устойчивост в строителния сектор през следващите години. Във връзка с предстоящото влизане в сила на нови норми за енергоспестяване в строителството, е създадена база данни с всички изисквания на ЕС към строителните материали, технологии и сградни конструкции за преминаване към “zero-energy” строителство. Данните са преведени на английски език и биха могли да се ползват от други европейски страни.     На ИАНМСП в качеството на ръководител на Работна група 3 „Интернационализация“ бе възложено модерирането на първата тематична група с основна задача обсъждане на предложения за бъдещи проекти, финансирани от ЕК, чрез които да бъдат приложени резултатите от настоящия проект или успешни политики за клъстерите от други по-силно развити райони на ЕС. В обсъждането ни подпомогнаха и активно участие взеха г-н Джон Мъри, външен експерт на агенцията по проекта, и г-жа Геновева Христова, мениджър на Българския мебелен клъстер, определен в докладите на проекта като пример за успешно интернационализиран клъстер в ЮИЕ. Подробно бяха обсъдени и приети от всички партньори следните предложения: -              Да се търсят възможности по програмите на ЕС и Дунавската стратегия за разработка на проекти, свързани с трансфер на резултатите от пилотните проекти в Румъния, Хърватска и Словения. -              Партньорите да установят партньорски отношения с организации от Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Финландия, Латвия, с цел подготовка на предложение за трансфер на експертиза от инициативата „BSR Innovation Express“ за финансиране на иновации в клъстерни организации, която изключително успешно се прилага в страните от Балтийския район от 2012 г. и е сходна с програмата Eurostars. -              Да се разработят проекти за повишаване на уменията на клъстерните мениджъри, като в тях се включат регулярни работни посещения и стажове на клъстерни мениджъри в развити клъстери от други страни.   -               Прието бе предложението да се включат мерки в регионалните програми за организиране на В2В и С2С (cluster to cluster) срещи на клъстери от различни сектори от различни страни по примера на Германия, Австрия и др. държави, целящи улесняване свързването между клъстерите, работата в мрежи, обмен на ноу-хау и създаване на нови продукти и услуги на базата на интелигентната специализация.

24.11.2014

Open Days 2014 партньорите по проект ClusterPoliSEE-SEЕ

В рамките на Open Days 2014 партньорите по проект ClusterPoliSEE-SEЕ се срещнаха с представители на основните клъстерни инициативи в ЕС. Ето резюме от препоръките им:   Christoph Mathias Reis-Schmidt, European Cluster Collaboration Platform и Clusterland Upper Austria: „...Ние осигурихме неформални контакти между различните клъстерни организации и вериги, като ги събрахме да работят в офиси на един етаж в една сграда (Clusterland). Те имат една обща кафемашина и край нея могат да се срещат с всички хора от всички сектори, да говорят, да търсят нови решения. Например това се случи с автомобилната индустрия, мехатрониката и производството на пластмаси. Същото е и по отношение на хоризанталните ресурси – човешки ресурси, енергийна ефективност и пр. Така се роди “Smart Plastics Initiative”, в резултат от която днес можете да намерите наши продукти в BMW серия 7. Важното е да се съберат всички сектори заедно на едно място....“ Video: christoph1.mp4

26.09.2013

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ 2013, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ИКЕМ, 27.09.2013 г.

  Клъстер за електрическата мобилност в България                           На 27.09.2013 г. беше организирана национална конференция във връзка с изпълнението на Проект „Развитие на Индустриален клъстер “Електромобили”, финансирана по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, с финансовата подкрепа на ЕС. Фокусът на събитието бе навлизането на електрическата мобилност в България, предизвикателствата и перспективите за развитие и индустриализация. На мероприятието присъства Заместник-министър Анна Янева, експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и отделните министерства, кметове на общини, партньори на клъстера и представители от бизнеса. Участниците в събитието имаха възможност за тест драйв с автомобилите на Дженеръс Ауто - Opel Ampera и на Глобул - Peugeot iOn.      За повече информация: http://www.emic-bg.org/news/item/817  

14.07.2013

ПЪРВА ПУБЛИЧНА СРЕЩА, ПРОВЕДЕНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИЕТ И МЕБЕЛНИЯ СЕКТОР, ПО ПРОЕКТ “SEENECO”, 04.04.2013г.

Развитие на клъстерите в България    На 04.04.2013 в сградата на МИЕТ  на ул. „Славянска“  № 8 от 14:00 ч. бе проведена първата публична среща по европейския  проект „SEENECO”, чиято цел е да изгради капацитет за подобряване на управлението на клъстерите в Централна и Източна Европа в различни икономически сектори. Като обект на работното изследване по проекта бе определена Мебелната индустрия. На мероприятието присъстваха представители на фирми, учебни заведения, държавни институции, правителствени и неправителствени организации от мебелния сектор в България. Дискутираха се основни проблеми по отношение на мебелния пазар, кадрите, сертификацията на мебелите, както и затрудненията, които възникват пред сектора при кандидатстването по досегашния оперативен период на ОП „Конкурентоспособност“.

14.07.2013

ВТОРА ПУБЛИЧНА СРЕЩА, ПРОВЕДЕНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИЕТ И МЕБЕЛНИЯ СЕКТОР, ПО ПРОЕКТ “SEENECO”, 30.05.2013г.

                            Ha 30.05.2013 в сградата на МИЕТ  на ул. „Славянска“  № 8 от 14:00 ч. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предприе Втората публична среща по проект „SEENECO”, чиято цел е насърчаване на професионализма при управлението на клъстери в ЮИЕ и осъществяване на тясно междуклъстерно сътрудничество в различни икономически сектори. Отново обект на работното изследване по проекта бе Мебелната индустрия, като на събитието бяха представени: диагностичен анализ на индустрията, настоящата конкурентна позиция на сектора и предложения за подобряване му.                    

11.07.2013

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ГР. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ „CLUSTERPOLISEE“, 06-07.06.2013г.

  На 06 и 07.06.2013 г. в хотел „Анел“, гр. София, България бе проведено първото по рода си работно посещение по международния проект „ClusterPoliSEE”, организирано от българския партньор по проекта - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) e проект по „Оперативната програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013” (SEE) със съвместно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на национално и регионално равнище за разработване и прилагане на ефективни политики за развитие на клъстерите. Транснационалните методи за обучение и сътрудничество са едни от механизмите за подобряване на политиката по подпомагане на клъстерите в Югоизточна Европа. Лектори на събитието по проекта бяха високо квалифицирани експерти и мениджъри на Автомобилния, Медицинския  и Мебелния клъстер, клъстера „Инфомационни и комуникационни технологии“ и клъстера по Електромобили. Официално в  програмата беше заложено и посещение на място  в Българския мебелния клъстер, където се презентира темата за интернационализацията на клъстерите и готовността за износ на българско производство.  На мероприятието присъстваха партньори по проекта от Италия, Унгария, Гърция, Словения, Словакия, Австрия, Румъния, Хърватска и България, както и представители от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ИАНМСП.       Следващото работно посещение по проект “ClusterPoliSEE” е предвидено да се проведе през м. юни в гр. Нитра, Словакия.      

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>