24.11.2014

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

                                                                                    

 

 

„Оперативна програма за транснационално  сътрудничество   Югоизточна Европа 2007-2013”

       

______________________

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Изпълнителна агенция за насърчаване на

малките и средните предприятия

___________________________________________________________________________________

 

 

На 7.10.2014 в гр. Брюксел, Белгия, се проведе финален транснационален семинар на Работните групи по проект ClusterPoliSEE-SEЕ, на който бяха обсъдени резултатите от шестте пилотни дейности и възможностите за трансфер на успешни полити и мерки между страните-участници в проекта.

Резултати от пилотните дейности:

1.            Регион Истрия, Република Хърватска, съвместно с Асоциацията на винопроизводителите от района създаде винен клъстер за екологично производство на вино „Vinistra“. Налице е изградената база с данни за всички изсквания на ЕС за еко производството на вино.

2.            Водещият партньор Регион Марке, Италия, изпълни пилотна програма за обучение „P.U.L.S.E.“, насочена към повишаване компетенциите и уменията на управляващите регионалната политика в областта по отношение на клъстерите и интелигентната специализация.

3.            Регион Централна Македония, Гърция, създаде пилотен клъстер „Прецизно фермерство“, като мрежа на земеделските производители в областта с център Солун и внедряване на иновативна система за управление на земеделските дейности с помощта на спътник. Системата е разработена от гръцки научен екип, тествана е в САЩ и се внедрява за първи път в Европа.

4.            Пилотният проект на Румъния е „Интегриране и развитие на продуктови вериги в Североизточна Румъния на базата на интелигентна специализация“. Създадена е методология за анализ на веригата за създаване на стойност в клъстера, която може да се използва в други райони на ЕС от икономическите ведомства и агенциите за развитие.

5.            Свързаване в мрежа на електротехническата индустрия в района на област Търнава, Словакия, с партньори от съседните страни. Партньорите от Словакия са успели да създадат връзки между предприятия, университети и развойни организации от няколко страни в Централна Европа с цел повишаване конкурентоспособността на сектора в регионален аспект.

6.            Словенският партньор е използвал съществуващия строителния клъстер в област Подравье (Марибор), Словения, за да го трансформира в "Hub" за интегрирани мерки за обучение и развитие на нови умения, целящи гарантиране на устойчивост в строителния сектор през следващите години. Във връзка с предстоящото влизане в сила на нови норми за енергоспестяване в строителството, е създадена база данни с всички изисквания на ЕС към строителните материали, технологии и сградни конструкции за преминаване към “zero-energy” строителство. Данните са преведени на английски език и биха могли да се ползват от други европейски страни.

 

 

На ИАНМСП в качеството на ръководител на Работна група 3 „Интернационализация“ бе възложено модерирането на първата тематична група с основна задача обсъждане на предложения за бъдещи проекти, финансирани от ЕК, чрез които да бъдат приложени резултатите от настоящия проект или успешни политики за клъстерите от други по-силно развити райони на ЕС. В обсъждането ни подпомогнаха и активно участие взеха г-н Джон Мъри, външен експерт на агенцията по проекта, и г-жа Геновева Христова, мениджър на Българския мебелен клъстер, определен в докладите на проекта като пример за успешно интернационализиран клъстер в ЮИЕ. Подробно бяха обсъдени и приети от всички партньори следните предложения:

-              Да се търсят възможности по програмите на ЕС и Дунавската стратегия за разработка на проекти, свързани с трансфер на резултатите от пилотните проекти в Румъния, Хърватска и Словения.

-              Партньорите да установят партньорски отношения с организации от Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Финландия, Латвия, с цел подготовка на предложение за трансфер на експертиза от инициативата „BSR Innovation Express“ за финансиране на иновации в клъстерни организации, която изключително успешно се прилага в страните от Балтийския район от 2012 г. и е сходна с програмата Eurostars.

-              Да се разработят проекти за повишаване на уменията на клъстерните мениджъри, като в тях се включат регулярни работни посещения и стажове на клъстерни мениджъри в развити клъстери от други страни.

 

-               Прието бе предложението да се включат мерки в регионалните програми за организиране на В2В и С2С (cluster to cluster) срещи на клъстери от различни сектори от различни страни по примера на Германия, Австрия и др. държави, целящи улесняване свързването между клъстерите, работата в мрежи, обмен на ноу-хау и създаване на нови продукти и услуги на базата на интелигентната специализация.