ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός στόχος του έργου ClusterPoliSEE είναι η βελτίωση της ικανότητας των περιφερειακών φορέων που δημιουργούν πολιτική να αντιμετωπίζουν έγκαιρα και με επιτυχία την ανάγκη για διαθρωτικές αλλαγές και να  δημιουργούν επιτυχημένες στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialization) προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και επιτυχημένης λειτουργίας βιώσιμων συνεργατικών σχηματισμών (Cluster) επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απαραίτητη διαφοροποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας στο πλαίσιο μίας Οικονομίας βασισμένη στη Γνώση, στην οποία όλες οι Περιφέρειες της Ν.Α. Ευρώπης μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.  

Το έργο στοχεύει στον καθορισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση περιφερειακών πολιτικών δημιουργίας Cluster σαν ένα βασικό στοιχείο για την συγκέντρωση πόρων, την υλοποίηση ενεργειών που συνάδουν με τις διεθνείς αλυσίδες αξίας και την αξιοποίηση περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και διεθνών συνεργειών. 

 

Ειδικότεροι στόχοι του έργου αποτελούν:


1. Η δημιουργία μίας συνεργατικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί σαν ένας μηχανισμός μάθησης για την Σύμπραξη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη αποσκοπώντας στην βελτίωση των πολιτικών δημιουργίας cluster στην περιοχή. Η λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας θα επιτρέπει την μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας διερευνώντας την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διαδραστικού web based μαθησιακού περιβάλλοντος. 


2. Η σε βάθος αξιολόγηση των περιφερειακών πολιτικών δημιουργίας Cluster στις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να δημιουργηθούν ευφυείς σχετικές πολιτικές στο άμεσο μέλλον.


3. Ο εντοπισμός παραγόντων, εργαλείων, εμπειριών, καλών πρακτικών (κατόπιν ελέγχου μέσω πιλοτικών εφαρμογών) σε σχέση με τους έξι θεματικούς τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει το έργο και με βάση την συνολική εικόνα προηγούμενων και τωρινών περιφερειακών σχετικών πλαισίων.


4. Ο σχεδιασμός μίας κοινής βιώσιμης στρατηγικής για την δημιουργία καινοτόμων Cluster επιχειρήσεων ειδικά για την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.