ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου έχουν αναπτυχθεί έξι Ομάδες Εργασίας (Working Groups) κάθε μία από τις οποίες εξειδικεύεται σε έναν από τους έξι 6 οριζόντιους τομείς που αφορούν τις πολιτικές cluster και συνιστούν το οικοσύστημα αυτών. Ειδικότερα:

 

WG 1 - Καινοτομία / Έρευνα & Ανάπτυξη στην Δημιουργία των Cluster

Ο βασικός στόχος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι ο καθορισμός των συνθηκών για την δημιουργία μίας αποτελεσματικής πολιτικής Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης για την δημιουργία Cluster, η οποία θα μπορεί να είναι ευρέως προσβάσιμη μέσω της Πλατφόρμας Μάθησης που θα συσταθεί στο πλαίσιο του έργου. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι της Ομάδας Εργασίας είναι:

- η ανάλυση περιφερειακών πολιτικών σχετικά με την Καινοτομία, την Έρευνα και την Ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία Cluster επιχειρήσεων

- η συγκριτική ανάλυση με τις πλέον σχετικές πολιτικές της Ε.Ε. 

- η ανταλλαγή πολιτικών και εμπειριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη

- η δημιουργία προτάσεων για την μελλοντική εξέλιξη των clusters, με αναφορά στις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ε.Ε. 

- η συμβολή στον καθορισμό της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategy) σε περιφερειακό επίπεδο και με έμφαση στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

 

Οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο των εργασιών της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας θα αναλύσουν και αναπτύξουν υφιστάμενες πολιτικές προκειμένου να καθορίσουν όλες τις πλευρές που αφορούν τον σχεδιασμό μίας πολιτικής Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης για την δημιουργία cluster.

 

WG 2 - Βιωσιμότητα μέσω της δημιουργίας Cluster

Οι εργασίες της συγκεκριμένης Ομάδας αφορούν την ανάλυση των κάτωθι:

- υφιστάμενα και υπό σύσταση cluster στην βιομηχανία της οικολογικής καινοτομίας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης 

- Οικολογική καινοτομία και πολιτικές cluster σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ν.Α. Ευρώπη 

- υφιστάμενες πρωτοβουλίες και μελέτες στην περιοχή στο αντικείμενο της βιωσιμότητας μέσω της δημιουργίας cluster στην βιομηχανία της οικολογικής καινοτομίας

- ο δυνητικός ρόλος των clusters στην ευρεία διάδοση της οικολογικής καινοτομίας 

- δημιουργία νέων μηχανισμών μάθησης πολιτικής: ανάλυση καλών πρακτικών σχετικά με πολιτικές δημιουργίας cluster, εργαλεία πολιτικής, πρακτικά εργαλεία και κίνητρα για την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας cluster στην βιομηχανία της οικολογικής καινοτομίας

- πιλοτικές εφαρμογές 

 

WG 3 - Δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες των Cluster  

Η στρατηγική της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας είναι η ανάλυση του θέματος με συνδυαστική προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω" και "από κάτω προς τα επάνω" με βάση την αρχή ότι οι τεχνικές διεθνούς συνεργασίας των βέλτιστων cluster, τα οποία υποστηρίζονται από βέλτιστες πολιτικές Cluster, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις ΜΜΕ) να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να μεγιστοποιήσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η διεθνοποίηση των Cluster καλύπτει ένα εύρος δραστηριοτήτων που μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και να ωφελήσουν ευθέως την περιφέρεια και την χώρα που εδρεύουν τα Cluster: πρόσβαση στη Γνώση, σε νέες αγορές, σε κρίσιμες υποδομές, σε νέα προϊόντα και μορφές συνεργασίας.

 

WG 4 - Χρηματοδότηση των Cluster

Ο βασικός στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η χαρτογράφηση, ανάλυση και η δημιουργία προτάσεων για την βελτίωση των πρακτικών χρηματοδότησης των συμμετεχουσών χωρών/ περιφερειών αναφορικά με την υποστήριξη των cluster. Τα cluster στις περιφέρειες της Ν.Α. Ευρώπης παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, ακόμα και τα πλέον οικονομικά εύρωστα clusters (ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά) ξεκίνησαν με κάποια μορφή εξωτερικής υποστήριξης. Σημαντικές διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν στα συστήματα υποστήριξης των cluster στις χώρες/περιφέρειες των εταίρων. Σε κάποιες χώρες/περιφέρειες δεν υπάρχουν καθόλου τέτοια συστήματα, ενώ σε άλλες υπάρχει πολυετή εμπειρία χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η επάρκεια της χρηματοδοτικής υποστήριξης των cluster είναι μάλλον περιορισμένη και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Σχετικές καλές πρακτικές μπορούν να αναλυθούν τόσο στο πλαίσιο του έργου, όσο και κατόπιν της ολοκλήρωσης αυτού. 

 

WG 5 - Cluster και Περιφερειακή Εξειδίκευση (Smart Specialization) 

Η Ομάδα Εργασίας 5 προσβλέπει να θέσει το πλαίσιο πολιτικής για τον καθορισμό της εξειδίκευσης, η οποία θα παράσχει στην Ν.Α. Ευρώπη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Επίσης, στοχεύει να δημιουργήσει τα εργαλεία εκείνα για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο μέλλον και για την μεγιστοποίηση του δυναμικού Καινοτομίας της περιοχής. Τα Clusters, λόγω της εγγενούς τους ικανότητας για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων καινοτομίας σε μία περιφέρεια, θεωρούνται ισχυρά εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης. Ως τέτοια μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων μίας Περιφερειακής Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης. 

 

WG 6 - Νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας 6 στοχεύει στον καθορισμό του πλαισίου πολιτικής για την βελτίωση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν στους οργανισμούς των Cluster μέσω:

- της ενεργοποίησης των αρμόδιων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) στην εκάστοτε περιφέρεια

- της παροχής υποστήριξης στα Cluster για τον καθορισμό των αναγκαίων γνώσεων/δεξιοτήτων και επαγγελμάτων και στην προσέλκυση, επιλογή και ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού 

- της δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων πολιτικής και της παροχής κατάλληλης πληροφόρησης στους φορείς που δημιουργούν και εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.