ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

WP 0 – Ενέργειες προετοιμασίας: Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αφορά στην προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης του έργου. Ειδικότερα, αφορά στον σχεδιασμό της πρότασης και στην προετοιμασία των κειμένων της αίτησης μέσω της συνεργασίας και συμβολής όλων των εταίρων της Σύμπραξης.

 

WP 1 – Τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου: Το εν λόγω Πακέτο Εργασίας εξασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου και την ανάπτυξη συστήματος για την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου. Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι αρμόδιο για την κατάλληλη διοίκηση του έργου, την εκτέλεση των καθημερινών απαιτούμενενων ενεργειών και εξασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη κατανομή της χρηματοδότησης στους εταίρους. Επίσης, στο πλαίσιο του WP1 είναι αρμόδιος για την σύσταση και ορθή λειτουργία της  Οργανωτικής Επιτροπής (Steering Committee) του έργου.

 

WP 2 – Ενέργειες Δημοσιότητας: Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας θα αναπτυχθεί η επικοινωνιακή στρατηγική του έργου, η οποία αφορά δύο επίπεδα:

- Εσωτερική επικοινωνία: δράσεις που επιτρέπουν την διακίνηση της πληροφορίας εντός της Σύμπραξης

- Εξωτερική επικοινωνία: δράσεις που διαχέουν την στρατηγική του έργου και τα αποτελέσματά του στις ομάδες στόχου και ως εκ τούτου προωθούν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ενέργειες μάθησης και βελτίωσης των πολιτικών δημιουργίας cluster επιχειρήσεων.

 

WP 3 – Πλατφόρμα μάθησης πολιτικής cluster: Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας στοχεύει στον τεχνικό και λειτουργικό σχεδιασμό και δημιουργία μίας συνεργατικής πλατφόρμας Νέων Τεχνολογιών, η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει σαν ένα σύστημα μάθησης πολιτικής για όλους τους συμμετέχοντες εταίρους μετατρέποντας έτσι την Ν.Α. Ευρώπη σε μία περιοχή που εφαρμόζονται περιφερειακές πολιτικές Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialization) και καινοτομίας  για την ανάπτυξη cluster επιχειρήσεων. Η εν λόγω πλατφόρμα στοχεύει στην βελτίωση των πολιτικών cluster στη Ν.Α. Ευρώπη μέσω της συνεργατικής μάθησης, της μεταφοράς πολιτικών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων δημιουργίας πολιτικής. Επίσης, στοχεύει στην διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας της διακρατικής συνεργασίας βασιζόμενη σε κοινά εργαλεία και σε ένα ανοικτό και διαδραστικό περιβάλλον. Υποδράσεις του Πακέτου Εργασίας είναι:

1. Σχεδιασμός της Πλατφόρμας μέσω των Ομάδων Εργασίας

2. Δημιουργία της Πλατφόρμας

3. Ανάπτυξη και Διαχείριση της Πλατφόρμας

4. Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου στο αντικείμενο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialization Sytategy) 

 

WP 4 – Εκπαιδευτική Διαδικασία για την δημιουργία πολιτικής: Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας είναι η βάση για τη διαδικασία δημιουργίας πολιτικής ως προαπαιτούμενο για την δημιουργία ευφυών πολιτικών που στοχεύουν στην υποστήριξη υφιστάμενων ή υπό σύσταση cluster επιχειρήσεων στην Ν.Α. Ευρώπη.

Υποδράσεις του Πακέτου Εργασίας είναι:

1. Εκμάθηση δημιουργίας πολιτικής μέσω της ανάλυσης προηγούμενων σχετικών δράσεων

2. Εκμάθηση δημιουγίας πολιτικής μέσω της υλοποίησης workshop

3. Εκμάθηση δημιουργίας πολιτικής από σύγχρονα πλαίσια περιφερειακών πολιτικών

4. Εκμάθηση δημιουργίας πολιτικής μέσω επισκέψεων μελέτης (study visits) και συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking)

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα αναλύσουν αρχικά τα σχετικά εμπόδια και θα αναζητήσουν τρόπους για την άρση τους μέσα από το πρίσμα των έξι οριζόντιων τομέων που συνιστούν το οικοσύστημα των cluster. Η πλατφόρμα μάθησης πολιτικής cluster που θα δημιουργηθεί θα χρησιμεύσει για την αποτελεσματική μεταφορά των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

WP 5 – Μηχανισμός μάθησης πολιτικής για τα cluster στην Ν.Α. Ευρώπη: Το Πακέτο Εργασίας στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διακρατικό επίπεδο και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στήριξη των cluster στην Ν.Α. Ευρώπη σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης πιλοτικών εφαρμογών. Το Πακέτο Εργασίας 5 διαρθρώνεται σε τρεις συσχετιζόμενες υποδράσεις:

1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την μάθηση της δημιουργίας πολιτικής

2. Δοκιμή των μηχανισμών μέσω πιλοτικών εφαρμογών

3. Αξιολόγηση των επιλεχθέντων μηχανισμών μάθησης πολιτικής.

 

 

WP 6 – Μελλοντική ανάπτυξη των Cluster στην Ν.Α. Ευρώπη: Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει δράσεις για:

- την βελτίωση του πλαισίου για την υποστήριξη των υφιστάμενων και των υπό σύσταση cluster στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

- τον ακριβή καθορισμό των απαιτούμενων δράσεων για την κάλυψη των αναγκών των cluster της περιοχής

- την ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, η οποία θα αποφέρει μία νέα, συγκεκριμένη, εξειδικευμένη και βιώσιμη Πρωτοβουλία για την δημιουργία Cluster στην περιοχή της Ν.Α. ευρώπης.