ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Βασικό μέρος του έργου ClusterPoliSEE αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αποτελεί τον μηχανισμό εκμάθησης πολιτικών δημιουργίας cluster στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του ClusterPoliSEE αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του έργου και να διασφαλίσει την βιωσιμότητα των ενεργειών των εταίρων τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής του έργου, όσο και μελλοντικά.

H πλατφόρμα είναι ένα συνεργατικό εργαλείο μάθησης και παροχής πληροφοριών, διαθέσιμο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών cluster και σε κάθε ενδιαφερόμενο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να προσφέρει την προοπτική για επέκταση σε ευρύτερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη αυτού του πολυλειτουργικού μέσου με σκοπό να μάθουν από τους μηχανισμούς πολιτικής που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και για τη δημιουργία ενός συνεργατικού πλαισίου, όπου η χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών cluster μπορεί να βελτιωθεί.

Στόχος της πλατφόρμας

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών cluster στη ΝΑ Ευρώπη μέσω συνεργατικής μάθησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων χάραξης σχετικών πολιτικών εξερευνώντας την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας και χρησιμοποιώντας διαδικτυακή υποστήριξη για αμοιβαία μάθηση.

Η πλατφόρμα εκμάθησης είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης για τη δημιουργία και υλοποίηση πολιτικών cluster που καλύπτει και τις 11 χώρες που συμμετέχουν στο έργο και συμπεριλαμβάνει όλες τις θεσμικές, οργανωτικές, σχεδιαστικές και εφαρμοστικές πτυχές της δημιουργίας βιώσιμων cluster στη ΝΑ Ευρώπη.

Η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανατροφοδότηση από και προς τις δημόσιες αρχές και τους φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν σε πολιτικές και πρωτοβουλίες σχετικά με τα cluster σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Λειτουργία της πλατφόρμας

Ο σχεδιασμός (το επιχειρησιακό σχέδιο και η λειτουργική αρχιτεκτονική) της πλατφόρμας είναι απλός στη χρήση και παρέχει ασφαλή on-line πρόσβαση των χρηστών μέσα από την φόρμα εγγραφής. Επιπλέον, η πλατφόρμα υποστηρίζεται από εξειδικευμένο λογισμικό, παρέχοντας λύσεις για διαχείριση εγγράφων και περιεχομένου, δημιουργία και λειτουργία εικονικών ομάδων εργασίας και εργαλείων intranet για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Οι χρήστες της πλατφόρμας υποστηρίζονται από σχετικές βάσεις δεδομένων και μηχανή αναζήτησης για τα cluster και σχετικές πολιτικές για την Καινοτομία, οι οποίες επιτρέπουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με:

- Καινοτομία / έρευνα & τεχνολογία

- Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης clusters

- Δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες των clusters

- Χρηματοδότηση των clusters

- Clusters και Περιφερειακή εξειδίκευση (Smart Specialization)

- Νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας

Η πλατφόρμα επίσης φιλοξενεί τα τελικά παραδοτέα του έργου, αποτελέσματα, ενδιαφέροντα έγγραφα και αρχεία, βάση δεδομένων των οικείων θεσμικών οργάνων, παρέχοντας τεχνογνωσία για πολιτικές clustering στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, προβλέπει ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις, εργαστήρια και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.clusterpoliseeS3.eu