Ο κύριος στόχος του έργου "Smarter Cluster Policies for South East Europe - ClusterPoliSEE" είναι η ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειακών φορέων που δημιουργούν πολιτικές να δημιουργούν επιτυχημένες στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialization)  προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και επιτυχημένης λειτουργίας βιώσιμων συνεργατικών σχηματισμών (Cluster) επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η Διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και η διαρθρωτική αλλαγή στο πλαίσιο μίας Οικονομίας βασισμένης στη Γνώση, στην οποία όλες οι Περιφέρειες της Ν.Α. Ευρώπης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. 

Το έργο προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων μάθησης κατάλληλων για την δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών χάραξης πολιτικών cluster από ένα ευρύ φάσμα αρμόδιων φορέων.

Στην Σύμπραξη του έργου συμμετέχουν 25 εταίροι από 11 διαφορετικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης (8 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 3 χώρες που βρίσκονται σε προ-ενταξιακό στάδιο) και έχουν αναλάβει την δημιουργία ευφυών πολιτικών δημιουργίας cluster που μπορούν να υποστηρίξουν την περιφερειακή συνοχή, την Έρευνα και Ανάπτυξη και ανοιχτά συστήματα καινοτομίας στην Ν.Α. Ευρώπη. Η βάση για αυτό είναι η διακρατική συνεργασία των cluster από έμπειρες και λιγότερο έμπειρες χώρες και περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

 

Ειδικότερα, η Σύμπραξη του έργου αποτελείται από: Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές αρμόδιες για την δημιουργία και υλοποίηση πολιτικών cluster, Περιφερειακούς Οργανισμούς Ανάπτυξης αρμόδιοι για την διαχείριση Προγραμμάτων Cluster και Περιφερειακών στρατηγικών Καινοτομίας, Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια, Οργανισμούς προώθησης της Καινοτομίας και Δίκτυα Cluster. 

 

Το έργο αναλύει και ερευνά 6 οριζόντιους τομείς που αφορούν τις πολιτικές cluster:

 • - Καινοτομία / Έρευνα & Ανάπτυξη στην Δημιουργία των Cluster
 •  
 • - Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης clusters
 •  
 • - Δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες των clusters
 •  
 • - Χρηματοδότηση των clusters
 •  
 • - Clusters και Περιφερειακή εξειδίκευση (Smart Specialization)
 •  
 • - Νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας

 

Οι βασικές φάσεις του έργου είναι:

- Εντοπισμός ελλειπόντων στοιχείων και εμποδίων και άρσης αυτών προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με τις πολιτικές δημιουργίας cluster

 

- Βελτίωση της δημιουργίας αποτελεσματικών πολιτικών cluster επιχειρήσεων 

 

Το έργο επίσης περιλαμβάνει την εφαρμογή και συγκριτική αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών δημιουργίας cluster προκειμένου να καθοριστούν οι μελλοντικές σχετικές πρωτοβουλίες.

Η ομάδα των έμπειρων εταίρων του έργου θα μεταφέρουν σχετική τεχνογνωσία στους λιγότερο έμπειρους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην συνέργεια του έργου με άλλες σχετικές κοινοτικές πρωτοβουλίες

Το έργο "Smarter Cluster Policies for South East Europe - ClusterPoliSEE" συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας South East Europe (Άξονας προτεραιότητας: Διευκόλυνση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας - Τομέας Παρέμβασης: Ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας και καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς - Όροι Αναφοράς: Μηχανισμοί Μάθησης Πολιτικής για την Ανάπτυξη Cluster) καθώς και από Εθνικούς Πόρους.