EU INICIJATIVE

- Europski opservatorij za klastere


- Europska inicijativa za izvrsnost klastera


- Europska grupa za klastersku politiku


- Platforma za pametnu specijalizaciju