O ProjektE CLUSTERPOLISEE

Hlavným cieľom projektu ClusterPoliSEE je zvýšiť kapacitu regionálnych tvorcov politík za účelom konfrontácie, prevencie a predvídania zmien vedúcich k rozvoju stratégií inteligentnej špecializácie a tým aj urýchlenie štrukturálnych zmien smerom k znalostnej ekonomike.

 

V rámci projektu bolo vytvorené 25-členné partnerstvo, ktoré pokrýva 11 rôznych krajín Juhovýchodnej Európy. Partnerstvo bolo vytvorené za účelom rozvoja inteligentnejších klastrových politík podporujúcich teritoriálnu kohéziu, výskum a vývoj a otvorené systémy inovácií v Juhovýchodnej Európe. Partneri zároveň podporujú nadnárodnú klastrovú spoluprácu medzi vysoko výkonnými a menej výkonnými regiónmi.

 

Partnerstvo zahŕňa: regionálne a národné verejné inštitúcie zodpovedné za rozvoj a implementáciu klastrovej politiky, regionálne rozvojové agentúry zodpovedné za manažment klastrových programov a regionálnych inovačných stratégií, národné výskumné ústavy a univerzity, siete klastrov. Projektový návrh je založený na metodologickom postupe využívajúcom experimenty v reflektívnej tvorbe politiky a mechanizmy vhodné na proces učenia sa pre širokú škálu zúčastnených.

 

Konzorcium tvorené skúsenými organizáciami sa zameriava na transfer poznatkov a skúseností smerom k menej skúseným autoritám. Špecifická pozornosť je venovaná dopadu projektu na výmenu skúseností s inými klastrovými iniciatívami v rámci EÚ.

 

Projekt sa orientuje na 6 oblastí rozvoja klastrov: (i) inovácie, výskumom a vývojom hnaný rozvoj klastrov, (ii) udržateľnosť, (iii) medzinárodná spolupráca klastrov a sieťovanie, (iv) zlepšenie rámcových podmienok financovania klastrov, (v) klastre a regionálna špecializácia, (vi) nové schopnosti a tvorba pracovných miest. Prierezovými fázami projektu sú: 1. Nájdenie informačných medzier a bariér a spôsobov ich odstránenia v procese učenia sa a 2. Zefektívnenie regionálnej tvorby klastrových politík. K naplneniu cieľov projektu napomôže realizácia pilotných akcií a ich zhodnotenie, ktoré bude slúžiť ako benchmarking pre súčasné a perspektívne iniciatívy v oblasti klastrových politík.  

 

Projekt ClusterPoliSEE je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej Komisie v rámci programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa. Monitorovací výbor je hlavným rozhodovacím orgánom programu.

 

Projekt bol schválený v rámci prioritnej osi: Uľahčovanie inovácií a podnikania, oblasť intervencie: Rozvoj technologických a inovačných sietí v špecifických oblastiach.