Ciele

Hlavným cieľom projektu je posilniť kapacitu regionálnych tvorcov politík za účelom konfrontácie, prevencie a predvídania zmien vedúcich k rozvoju stratégií inteligentnej špecializácie a tým aj urýchlenie štrukturálnych zmien smerom k znalostnej ekonomike. Cieľom projektu ClusterPoliSEE je definovanie, rozvoj a implementácia regionálnych klastrových politík ako dôsledok prerozdelenia zdrojov a integrácia aktivít pozdĺž globálneho hodnotového reťazca. Ciele projektu smerujú k prepájaniu regionálnych konkurenčných výhod a k tvorbe medzinárodných synergií.

 

Špecifickými cieľmi projektu je:

 

  1. Založenie kolaboratívnej IKT platformy ako mechanizmu vzdelávania pre partnerov projektu a ostatných zainteresovaných s cieľom zlepšenia klastrových politík v rámci Juhovýchodnej Európy prostredníctvom kooperatívneho učenia, transferu politík a vzájomnej výmeny informácií.  

 

  1. Hĺbkové zhodnotenie regionálnych klastrových politík na základe analýzy minulých aktivít, vízií do budúcnosti, analýzy súčasných kontextov a porozumenia a práce s paralelnými kontextami.

 

  1. Identifikácia faktorov, nástrojov, skúseností, príkladov najlepšej praxe vo vzťahu k šiestim tematickým prioritným oblastiam projektu s cieľom rozvoja nových mechanizmov politiky vzdelávania, ktoré budú otestované prostredníctvom pilotných iniciatív.

 

  1. Posilnenie podpory výsledkovo orientovanej nadnárodnej kooperácie za účelom vytvorenia nových stratégií pre udržateľnosť výsledkov projektu a podpory inovácií v Juhovýchodnej Európe.