témy pracovných skupín

Pracovná skupina 1 (WG1) – Inovácie, výskumom a vývojom hnaný rozvoj klastrov

 

Hlavným cieľom je definícia podmienok na založenie efektívnej politiky výskumu, vývoja a inovácií pre klastre, ktorá bude zdieľaná v rámci platformy vzdelávania.

 

WG1 má obzvlášť za cieľ:

- analýzu regionálnych politík v oblasti inovácií, výskumu a vývoja so zameraním na klastre,

- porovnanie s najrelevantnejšími politikami v EÚ,

- zdieľanie politík a skúseností so zainteresovanými,

- prediskutovanie návrhov na budúci vývoj klastrov, aj s ohľadom na nové možnosti financovania v rámci EÚ,

- poskytnutie vstupov k definícii stratégie inteligentnej špecializácie na regionálnej úrovni.

 

Aktivity v rámci WG1 teda smerujú k analýze (začínajúc od príkladov existujúcich klastrov), diskusii a vytvoreniu politík za účelom identifikácie najrelevantnejších aspektov, ktoré je potrebné brať do úvahy pri tvorbe politiky klastrov pre výskum, vývoj a inovácie.

 

Pracovná skupina 2 (WG2) – Udržateľnosť prostredníctvom rozvoja klastrov

 

- klastre v oblasti ekoinovácií v Juhovýchodnej Európe,

- ekoinovácie a klastrové politiky na národnej a regionálnej úrovni,

- existujúce iniciatívy a štúdie v oblasti udržateľnosti prostredníctvom rozvoja klastrov v odvetví ekoinovácií,

- potenciálna úloha klastrov v ekoinováciách,

- rozvoj nového mechanizmu vzdelávania: analýza najlepších príkladov klastrových politík, nástrojov a motívov v oblasti udržateľnosti v ekoinováciách,

- definícia politických opatrení – pilotné aktivity.

 

Pracovná skupina 3 (WG3) – Medzinárodná spolupráca a sieťovanie

 

Stratégia WG3 je založená na kombinácií „top-down“ a „bottom-up“ analýzy. Je to založené na princípe, kde techniky medzinárodnej kooperácie excelentných klastrových organizácií, podporovaných excelentnými klastrovými politikami, môžu pomôcť obchodu (najmä malým a stredným podnikom) zlepšiť ich konkurencieschopnosť a maximalizovať ich účasť v globálnych hodnotových reťazcoch.

 

Internacionalizácia klastrových organizácií pokrýva spektrum aktivít, ktoré ovplyvňujú politiky v krajinách Juhovýchodnej Európy a vytvoria benefity pre región a krajinu, v ktorej má sídlo klaster: prístup k informáciám, novým trhom, infraštruktúre, novým produktom a formám spolupráce.

 

Pracovná skupina 4 (WG4) – Zlepšenie finančného rámca (Financovanie klastrov)

 

Hlavným cieľom je zmapovať, analyzovať a vytvoriť odporúčania pre zlepšenie financovania klastrov v partnerských krajinách. Klastre v Juhovýchodnej Európe majú premenlivú finančnú silu. Dokonca aj finančne silné klastre (alebo aspoň väčšina z nich) začali už dávnejšie s určitou formou externej podpory. Môžeme pozorovať značné rozdiely v podporných systémoch partnerských krajín/regiónov. V niektorých krajinách/regiónoch neexistujú žiadne podporné systémy pre klastre, zatiaľ čo iné krajiny majú veľmi rozvinuté systémy podpory. Efektívnosť podpory klastrov je rôznorodá a možno tvrdiť, že celkovo relatívne nízka a existuje preto priestor na zlepšenie.

 

Pracovná skupina 5 (WG5) – Klastre a regionálna špecializácia

 

Cieľom WG5 je vytvoriť rámec pre identifikáciu špecializácie, ktorá poskytne krajinám Juhovýchodnej Európy konkurenčnú výhodu nad inými regiónmi. Cieľom je tiež identifikovať nástroje na rozvoj nových aktivít v budúcnosti a maximalizovať regionálny inovačný potenciál. Klastre, vďaka schopnosti podporovať spoluprácu medzi rôznymi inovačnými činiteľmi v regióne, sú považované za mocný nástroj posilňovania regionálneho rastu. Preto prispievajú k napĺňaniu cieľov regionálnej inteligentnej špecializácie. 

 

Pracovná skupina 6 (WG6) – Nové schopnosti a tvorba pracovných miest

 

Cieľom WG6 je vytvoriť rámec pre zlepšenie počtu a kvality vytvorených pracovných miest v klastroch, mobilizácia relevantných regionálnych zainteresovaných, odporučenie vhodných nástrojov a poskytnutie vstupov tvorcom politík v ich snahe pripraviť budúce politiky rozvoja klastrov. Pracovná skupina je zameraná aj na podporu klastrov pri identifikácií budúcich schopností a znalostí a na podporu výberu, rozvoja a upútania kvalifikovaných pracovníkov.