Pracovné balíky

WP0 – Prípravné aktivity: Tento pracovný balík zahŕňa prípravu projektového návrhu, tvorbu konceptu, vízie a operatívneho plánu zapojením partnerov z teritória Juhovýchodnej Európy.

 

WP1 – Projektový a finančný manažment: Úlohou tohto pracovného balíka je zabezpečiť efektívnu implementáciu projektových aktivít a rozvoj efektívneho monitorovacieho a koordinačného systému. Súčasťou je tiež založenie riadiaceho výboru.

 

WP2 – Komunikačné aktivity: Cieľom je vytvoriť komunikačnú stratégiu založenú na 2 úrovniach: interná komunikácia v rámci partnerstva projektu a externá komunikácia zahŕňajúca aktivity diseminácie stratégie, výstupov a výsledkov projektu smerom k relevantným cieľovým skupinám.

 

WP3 – Platforma politiky vzdelávania: Má za cieľ vytvoriť kolaboratívnu IKT platformu po technickej aj operačnej stránke. Táto platforma bude fungovať ako systém učenia sa medzi krajinami v rámci projektu vrátane inštitucionálnych, organizačných a implementačných aspektov. Súčasťou je tiež vytvorenie kompetenčného centra v Juhovýchodnej Európe pre všetkých zainteresovaných v oblasti klastrových politík s cieľom otestovania výhod modelov inteligentnej špecializácie ako smernice pre politiku výskumu, vývoja a konkurencieschopnosti.

 

Cieľom platformy vzdelávania je zlepšenie klastrových politík v rámci Juhovýchodnej Európy prostredníctvom kooperatívneho učenia, transferu politík a vzájomnej výmeny informácií medzi tvorcami politík.  

 

WP4 – Proces učenia sa pre reflektívnu tvorbu politiky: Tento pracovný balík predstavuje základ pre proces reflektívnej tvorby politiky ako predpokladu pre rozvoj inteligentnejších politík na podporu existujúcich/rozvíjajúcich sa klastrov v Juhovýchodnej Európe. Medzi predpokladané aktivity patrí: vstupy z analýzy minulých aktivít, príspevok k procesu učenia sa prostredníctvom vízií do budúcnosti, vstupy zo súčasného rámca regionálnych politík, učenie porozumením a práca s paralelnými kontextami. Maticový prístup umožní najskôr identifikovať bariéry procesu učenia sa a spôsoby ich odstránenia. Následne sa zefektívni tvorba regionálnych klastrových politík. Zreteľný a efektívny prenos informácií a výsledkov k relevantným cieľovým skupinám bude zabezpečený prostredníctvom vytvorenej platformy.   

 

WP5 – Mechanizmus politiky vzdelávania v Juhovýchodnej Európe: Tento pracovný balík má za cieľ zjednodušiť nadnárodnú výmenu znalostí a budovanie kapacít na podporu rozvoja klastrov. Využíva pritom testovanie prostredníctvom pilotných iniciatív. WP5 je štruktúrovaný do troch vzájomne prepojených a sekvenčných aktivít: rozvoj mechanizmu vzdelávania, testovanie mechanizmov vzdelávania pilotnými iniciatívami a hodnotenie vybraných mechanizmov vzdelávania.     

 

WP6 – Budúci vývoj klastrov v Juhovýchodnej Európe: Tento pracovný balík zlepší rámcové podmienky na podporu existujúcich a novovznikajúcich klastrov, prispôsobí ich na výzvy EÚ prostredníctvom výsledkovo orientovanej nadnárodnej spolupráce na vytvorenie nových stratégií rozvoja klastrov. Hlavnou úlohou je založenie klastrovej iniciatívy v Juhovýchodnej Európe, vytvorenie spoločnej stratégie a plánu udržateľnosti.