DELOVNI SKLOPI

DS 0 – Pripravljalne dejavnosti. Ta delovni sklop je namenjen pripravi predloga. Generiranje/obnova koncepta projekta, vizije in operativnega načrta s sodelovanjem ustreznih transnacionalnih partnerjev, da ustvarijo predlog projekta, ki je pomemben za celotno programsko območje JV Evrope.

 

DS 1 - Transnacionalni projekt in finančno upravljanje: Ta DS bo zagotovil učinkovito izvajanje projektnih aktivnosti ter razvoj učinkovitega sistema spremljanja in usklajevanja. Vodilni partner bo odgovoren za pravilno nadnacionalno upravljanje projekta, vsakodnevno izvajanje dejavnosti in zagotavljanje učinkovitega in pravilnega delovanje sistema vodenja pretoka financiranja projektnih partnerjev. LP bo odgovorna tudi za ustanovitev usmerjevalnega odbora.

 

DS 2 - Komunikacijske dejavnosti: Ta DS je namenjen razvoju  komunikacijske strategije, ki bo delovala na 2 ravneh: notranja komunikacijo: dejavnosti, ki bodo omogočile stalen pretok informacij znotraj partnerstva in zunanje komunikacije: dejanja, za širjenje projektne strategije, učinkov in rezultatov med pomembnimi ciljnimi skupinami, s čimer bodo spodbujale in osveščale javnost o medsebojnem učenju politik in izboljšanju oblikovanja politike grozdov.

 

DS 3 – Osnove učenja politike grozdov JVE: DS  ima za cilj tehnično in operativno vzpostavitev sodelovalnih platform/osnov IKT, predvidenih za sistem učenja politike v vseh državah udeleženk projekta, vključno z institucionalnim, organizacijskim, oblikovalskim in izvajalskim vidikom, razvijanje kompetenčnega centra JVE  interesnih skupin, dajanje dobrega zgleda in preizkušanje prednosti modela pametne specializacije, kot smernice za R&D in politike konkurenčnosti. Z osnovami učenja politike grozdov JV Evrope želijo izboljšati JV Evropsko politiko grozdov, kooperativno učenje, prenos politik in izmenjavo informacij med oblikovalci politik JVE, raziskati dodano vrednost transnacionalnega sodelovanja, ki temelji na odprti in interaktivni podpori spletnega vzajemnega učenja.

 

DS 4: Učni proces za odsevno oblikovanje politik: cilj DS 4 je ustvariti skupni okvir za razumevanje med vsemi partnerji v projektu, kar vodi do poglobljenega razumevanja sedanjih politik grozdov. Ta učni proces je prvi korak k razvoju pametnejše politike v podporo obstoječim grozdom v JVE in krepitev zmogljivosti oblikovalcev politik, da se spoprimejo, preprečijo in predvidijo spremembe. Sam proces učenja je sestavljen iz štirih glavnih ukrepov: analize preteklih aktivnosti, zbiranje inovativnih informacij delovne skupine, ustvarjanje okvirnih obstoječih politik grozdov, pridobivanje novih informacije iz učenja z študijskih obiskov ter primerjalne analize. Dobro in učinkovito posredovanje rezultatov med ustreznim zainteresiranimi stranmi je potrebno doseči z osnovami učenja politike grozdov JV Evrope ter vzpostaviti stalen proces povratnih informacij.

 

DS 5: mehanizem za učenje politike grozdov JVE: ta tematski cilj bo olajšal nadnacionalno izmenjavo znanja in izgradnjo regionalnih zmogljivosti v podporo razvoju grozdov na območju Jugovzhodne Evrope, spodbujal razvoj, ki  temelji na dokazih regionalne politike in dajal pobude za ustanavljanje skupin, testiranih s pilotnimi pobudami in izvajanje ustreznih učnih mehanizmov za podporo regionalnih uprav na posebnih področjih politike grozdov. DS 5 bo sestavljena iz treh medsebojno povezanih in zaporednih aktivnosti: razvoj mehanizmov učnih politik, preizkušanja pilotnih pobud mehanizmov učenja politik  in vrednotenje izbranih mehanizmov učnih politik.

 

DS 6 - Prihodnji razvoj grozdov v JVE območju: Ta DS bo izboljšala okvirne pogoje za podporo obstoječih in nastajajočih novih grozdov, jih prilagodila izzivom EU z rezultatom usmerjenega transnacionalnega sodelovanja pri oblikovanju novih strategij za razvoj grozdov, ki prilagajajo in obravnavajo obstoječe in prihodnje politike na ravni mednarodnih izzivov, s pristopom odprtega sistema, izkoriščanjem sinergij in prelivanjem v partnerstvu in med partnerji ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Glavne naloge: vzpostavitev pobude grozdov JVE. JVE predvideva izvajanje skupnih strategij ter trajnostnega načrta.