organigram

Vodstvena struktura zajema:

1. Usmerjevalni odbor (SC) – en predstavnik vsakega partnerja za zagotavljanje ustreznega transnacionalnega vodenja in koordiniranje sistema v skupni rabi za dosego dogovorjenih ciljev.

2. Šest delovnih skupin, ki prispevajo k širšemu razumevanju področja ter predvidevanju prihodnjih potreb ter spodbujajo večje sodelovanje med raziskovalci politike in odločevalci iz sodelujočih vlad in poslovnih sektorjev. Vsaka delovna skupina se osredotoča na tematske prednostne naloge:

 

DS 1 - Inovacije, raziskave in razvoj  grozdov                                                                        

DS 2 - Trajnostni razvoj s pomočjo grozda                                                                              

DS 3 - Mednarodno sodelovanje in povezovanje grozdov                                                      

DS 4 - Okvirno izboljšanje financiranja grozdov                                                                      

DS 5 - Regionalne specializacije in specializacije na področju grozdov                                

DS 6 - Nova znanja in spretnosti ter ustvarjanje novih delovnih mest

 

Vse DS se dotikajo horizontalnega vprašanja na različnih ravneh in znotraj grozdov.

Tehnični in znanstveni odbor (TSC) ima svetovalno vlogo pri zagotavljanju znanstvenih prispevkov za vsako fazo glede vsebine in pravilne izvedbe projekta. TSC sestavljajo koordinatorji, odgovorna skupina voditeljev po delovnih sklopih, ki zagotavljajo, da potekajo transnacionalna in med-disciplinarna posvetovanja za projektne dejavnosti ter nadzirajo kakovost rezultatov projekta.