Področja dela delovnih skupin

DS 1 - inovacije, raziskave in razvoj usmerjenih raziskav grozdov razvoja
Glavni cilj DS 1: inovacije, raziskave in razvoj usmerjenih grozdov razvoja« je opredelitev pogojev za vzpostavitev učinkovite inovacijske politike za grozde, ki se delijo v učne platforme R&D:
Pomembnejši cilji delovne skupine 1 so:
- analizira regionalnih politik na področju inovacij, raziskav in razvoja s posebnim poudarkom na skupinah;
- določiti merilo pri najpomembnejših politikah EU,
-  izmenjava politik in izkušenj med zainteresiranimi stranmi,
- obravnava predlogov za prihodnji razvoj grozdov, tudi s sklicevanjem na nove priložnosti, ki jih financira EU,
- zagotavlja prispevek k opredelitvi strategije pametne specializacije na  regionalni ravni, začenši od pristopa JVE.

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru DS1 bodo zato usmerjene v analizo, ki izhaja iz primerov obstoječih grozdov. DS 1  razpravlja in oblikuje izvajanje politike, da bi prepoznali pomembne vidike, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju politike za raziskave in razvoj ter inovacije za grozde .

 

DS 2 –Trajnostni razvoj s pomočjo grozda

-          Grozdi v eco-inovativni industriji na območju Jugovzhodne Evrope,

-          Eco-inovativna politika grozdov na nacionalni in regionalni ravni na območju JVE,-

-          Obstoječe pobude in študij v programskem območju na področju trajnosti prek razvoja grozdov v eco-inovativni industriji, -

-          Potencialna vloga grozdov pri vključevanju eko-inovacij,

-          Razvoj novih mehanizmov učnih politik: razprave in analize najboljših praks na področju politik grozdov v eco-inovativni industriji;

-          Opredelitev ukrepov politik, ki se izvajajo – pilotne dejavnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DS 3 - Mednarodno  sodelovanje in povezovanje grozdov
Strategija delovne skupine 3 je pogled na temo iz kombinacije »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor« analize. Ta temelji na načelu, da se lahko mednarodne tehnike sodelovanja odličnih organizacij grozdov, ki jih podpira odlična politika grozdov  pomaga podjetjem (zlasti MSP), da izboljšajo svojo konkurenčnost in povečajo svojo prisotnost v globalnih vrednostnih verigah.
Internacionalizacija organizacij grozdov zajema vrsto dejavnosti. Oboje pa vpliva na politiko držav JVE, ob tem pa se neposredno ustvarjajo koristi za regijo in državo, v kateri se nahaja grozd: dostop do znanja, dostop do novih trgov, dostop do ključnih infrastruktur, dostop do novih izdelkov in oblik sodelovanja.

 

DS 4 – Okviri za izboljšanje financiranja grozdov
Glavni cilj delovne skupine 4 je priprava sheme, ki analizira in pripravi priporočila za izboljšanje finančne prakse za podporo držav /regij, ki so vključene v grozd. Grozdi JVE regije so vsestranski v njihovi finančni moči. Kljub temu pa so celo finančno močni grozdi (ali vsaj večina njih) začeli z neke vrste zunanjo podporo. Ob tem lahko opazujemo izjemne razlike v sistemu podpore  v partnerskih državah/ regijah. V nekaterih PP državah/regijah ni obstoječega sistema za podporo grozdov, v drugih pa imajo dolgoletne reference v smislu podpore grozdov z uporabo predizbirnih postopkov in izkušenj shem financiranja. Ugotovimo lahko, da je učinkovitost podpore grozda precej mešana in na splošno relativno nizka in da je še veliko prostora za izboljšave. Dobre prakse je mogoče preveriti v in izven partnerstva.

 

DS 5 - Grozdi in regionalne specializacije
Delovna skupina 5 si prizadeva za  določanje okvirov politike za identifikacijo specializacije, ki bo zagotovila jugovzhodni Evropi konkurenčno prednost pred drugimi regijami, kot tudi orodja za razvoj novih dejavnosti v prihodnosti in  povečevanja  svojega​​regionalnega inovacijskega potenciala. Grozdi, se zaradi svojih sposobnosti, da podpirajo sodelovanje med različnimi inovacijskimi dejavniki v regiji, se štejejo kot močna orodja za spodbujanje regionalne rast  in kot taki bodo uporabljeni, kot učinkovite platforme, ki se osredotočajo na to, da čim hitreje prispevajo k ciljem pametne regionalne specializacije.

 

DS 6 - Nova znanja in spretnosti ter ustvarjanje delovnih mest
DS6 ustvarja nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta, ustvarjanje pomeni, da določa okvir politike za izboljšanje števila in kakovosti delovnih mest, ustvarjenih v strukturah grozda, mobilizira ustrezne regionalne interesne skupine, priporoča ustrezna orodja politike in zagotavlja sektorske podatke za oblikovalce politik pri njihovih prizadevanjih za pripravo prihodnjega razvoja politike grozdov na področju jugovzhodne Evrope in podporo grozdov za določitev prihodnjih znanj / spretnosti in poklicev, izbire, razvoja in privabljanja usposobljenega kadra.