O CLUSTERPOLISEEE

Na području Jugoistočne Evrope postoje mnogobrojne klasterske politike i inicijative: uspostavljanje prioriteta i koncentracija raznih akcija usmerenih ka stvaraju klastera svetske klase predstavljaju strateški izazov na putu ka ispunjenju ciljne konkurentnosti EU. Regionalne inovativne politike u ciljnim regijama odlikuju se nedostatkom efikasnosti u identificaciji prioriteta i oblika međuregionalne saradnje. Osim toga, postoji i potreba za klasterskim politika zasnovanim na činjenicama: uporedivi podaci o uslovima radnih okvira specifičnim za pojedine klastere i metodi za procenu nedeostatka efikasnosti. Kreatori politike treba bolje da procene uticaj klastera na konkurentnost i inovativost. Time se regije Jugoistočne Evrope mogu pretvoriti u središta inovacije, a klasteri mogu da budu delotvorni katalizatori u tom procesu. Projekat ClusterPoliSEE, finansiran u okviru 3 strateška konkursa, uz učešće 24 partnera sa područja Jugoistočne Evrope, odgovara na identifikovane potrebe putem unapređenja kapaciteta regionalnih kreatora politike u funkciji konfrontacije, prevencije i prognoze promena, razvijajući strategije pametne specijalizacije za unapređenje klastera, i time ubrzavajući diferencijaciju i strukturne promene u pravcu ekonomije zasnovane na znanju u kojoj ima dovoljno mesta da se  pozicioniraju sve regije Jugoistočne Evrope.