CILJEVI

Glavni cilj ClusterPoliSEE je unapređenje kapaciteta regionalnih donosilaca odluka za konfrontaciju, prevenciju i anticipaciju promena, razvoj strategija pametne specijalizacije za unapređivanje klastera, i samim tim ubrzavanje direrencijacije i strukturalnih promena u smeru ekonomije zasnovane na znanju. Cilj ClusterPoliSEE je definisanje, razvoje i implementacija regionalne klasterske politike kao nužne posledice udruživanja resursa i integracije aktivnosti duž globalnog lanca vrednosti, usklađivanja regionalnih konkurentnih pednosti sa međunarodnim sinergijama:


Konkretni ciljevi su:


1. uspostaviti kolaboraborativnu ICT platformu kao sistem mehanizama za učenje za partnerstvo i relevantne zainteresovane subjekte sa ciljem unapređivanja klasterske politike u Jugoistočnoj Evropi putem kooperativnog učenja, transfera politike i razmene informacija između njih, istražujući dodatu vrednost transnacionalne saradnje zasnovane na otvorenoj i interaktivnoj podršci zajedničkom učenju zasnovanoj na internetu;


2. izvršiti dubinsku procenu regionalnih klasterskih politika u zemljama učesnicima, na osnovu razmatranja dosadašnjih aktivnosti, vizija budućnosti, analize sadašnjeg konteksta, i razumevanja sa paralelnim kontekstima, i to kao doprinos razvoju pametnijih politika kao podrške postojećim i politikama koje su tek u razvoju, unapređenju razumevanja postojećih podataka i informacija u vezi da razvojem klastera;


3. identifikovati faktore, instrumente, iskustva, i dobru praksu u vezi sa šest prioritetnih tematskih oblasti, na osnovu opšte slike prošlih i postojećih regionalnih srodnih radnih okvira, a u cilju rada na razvoju novih mehanizama za učenje o politici koji će se testirati kroz pilot inicijative;


4. ojačati podršku transnacionalnoj saradnji orijentisanoj na rezultate, u funkciji kreiranja novih strategija (Zajednički stateški plan, Plan održivosti i Inicijativa na nivou Jugoistočne Evrope) odriživosti rezultata projekta, i kao doprinos podršci Jugoistočnoj Evropi kao inovativnom području.