ORGANIZACIONA STRUKTURA

Upravna struktura je definisana kroz uspostavljanje:

 

Upravnog odbora (UO), koji se sastoji od po jednog člana iz iz svake zemlje partnera, i obezbeđuje adekvatno transnacionalno upravljanje i zajednički koordinacioni sistem, radi postizanja postavljenih ciljeva;

 

6 Radnih grupa (RG) koje doprinose širem razumevanju oblasti politike, radi predviđanja budućih potreba i podsticanja bolje saradnje među istaživama politike i donosiocima odluka iz državne administracije i poslovnog sektora. Svaka od Radnih grupa ima svoj tematski prioritet.

 

RG 1 – Razvoj klastera orijentisan na inovacije, istraživanje i razvoj;

 

RG 2 – Održivost kroz razvoj klastera;

 

RG 3 – Međunarodna saradnja i umrežavanje klastera;

 

RG 4 – Unapređivanje finansijskog okvira (finansiranje klastera);

 

RG 5 – Klasterska i regionalna specijalizacija;

 

RG 6 – Usvajanje novih veština i otvaranje novih radnih mesta.

 

Sve RG će se baviti horizontalnom tematikom višeslojne i međusektorske koordinacije zainteresovanih strana u implementaciji klasterske poltike.

 

Naučno-tehnička komisija (NTK), koja ima savetodavnu ulogu, u funkciji garantovanja načnog doprinosa svim fazama sadržaja i adekvatnog izvršenja projekta. Komisiju sačinjavaju koordinator, lice zaduženo za radne pakete i čelnici, odnosno nosioci Radnih grupa. Zadužena je za višeslojne i međudisciplinarne konsultacije za projektne aktivnosti i nadzor nad zacrtanim ishodima projekta.
 

Organizaciona struktura