TEME RADNIH GRUPA

RG1 – Razvoj klastera orijentisan na inovacije, istraživanje i razvoj
Glavni cilj RG1, „Razvoj klastera orijentisan na inovacije, istraživanje i razvoj”, je definisanje uslova za usostavljanje efikasne politike inovacija, istraživanja i razvoja koje će klasteri deliti u okviru platforme za učenje. Konkretnije, glavni ciljevi RG1 su:
- analiza regionalnih politika inovacije, istraživanja i razvoja uz poseban osvrt na klastere;
- postavljanje repera u odnosu na najrelevantnije politike EU;
- razmena politika i iskustava sa zainteresovanim stranama;
- razmatranje predloga u vezi sa budućim razvojem klastera, takođe s osvrtom na nove mogućnosti finansirane od strane EU;
- obezbeđivanje inputa za definisanje Pametne strategije specijalizacije na regionalnom nivou, počev od pristupa na nivou Jugoistočne evrope.
Aktivnosti koje će se preduzimati u okviru RG1 biće, dakle, usmerene na analizu, počev od slučajeva postojećih klastera, razmatranje i razradu već primenjenih politika, kako bi se identifikovali relevantniji aspekti koje treba uzeti obzir pri kreiranju politike inovacija, istraživanja i razvoja za klastere.

RG2 – Održivost kroz razvoj klastera
- klasteri u eko-inovacionoj delatnosti na području Jugoistočne Evrope;
- eko-inovacija i klasterska politika na nacionalnom i regionalnom nivou na području Jugoistočne Evrope;
- postojeće inicijative i studije u programskoj oblasti na polju održivosti kroz razvoj klastera u eko-inovacionoj delatnosti.
- potencijalna uloga klastera u usmeravanju eko-inovacija;
- razvoj novih mehanizama za učenje o politici: razmatranje i analiza primera dobre prakse u klasterskim politikama, političkim instrumentima, praktičnim instrumentima i inicijativa za objast održivog razvoja putem udruživanja u klastere u eko-inovativnoj delatnosti
- definisanje mera politike koje treba implementirati, odnosno pilot aktivnosti

RG3 – Međunarodna saradnja i umrežavanje klastera
Strategija RG 3 podrazumeva bavljenje temom uz kombinaciju analize od baze prema nadgradnji i obrnuto. Ista se zasniva na načelu da tehnike međunarodne saradnje izvrsnih klasterskih organizacija, uz podršku izvrsnim klasterskim politikama, mogu da pomognu firmama (naročito MSP) da povećaju svoju konkurentnost i maksimalizju svoje prisustvo u globalnim lancima vrednosti.
Internacionalizacija klasterski organizacija obuhvata niz aktivnosti koje će i uticati na politike država Jugoistočne Evrope i direktno proizvesti dobrobiti za regiju i zemlju u kojoj se klaster nalazi: pristup znanju, pristup novim tržištima, pristup ključnim infrastrukturama, pristup novim proizvodima i oblicima saradnje.

RG4 – Unaređivanje finansijskog okvira (finansiranje klastera)
Glavni cilj RG4 je izrada mape, analize i preporuka za poboljšavanje finansijske prakse uključenih zemalja odnosno regija u oblasti podrške klasterima. Klasteri na području Jugoistočne Evrope se odlikuju visokim stepenom promenljivosti svoje finansijske snage. Ipak, čak i finansijski snažni klasteri (ili bar većina) su na početku primali nekakvu eksternu podržuku. U sistemima podrške partnerskih država i regija zapažaju se značajne razlike. U nekim državama ili regijama, partnerima u projektu (PP) uopšte ne postoji sistem podrške klasterima, dok druge imaju dugogodišnju tradiciju podrške klasterima, uz primenu pre-selektivnih procedura i iskustvo u šemeama finansiranja. Može se reći da se efikasnost podrške klasterima prilično razlikuje, ali je, u celini uzev, relatvno niska, i ima prilično prostora za poboljšanje. Primeri dobre prakse se mogu izučavati kako unutar, tako i van partnerstava.

RG5 – Klasterska i regionalna specijalizacija
RG5 namerava da uspostavi radni okvir politike za idetifikovanje specijalizacije koja će Jugoistočnoj Evropi obezbedi konkurentsku prednosti nad ostalim regijama, kao i instrumentarij za razvoj budućih novih aktivnosti, kao i maksimalizaciju regionalnog inovacionog potencijala. Zahvaljujući svojoj inherentnoj sposobnosti da podrže saradnju između raznih inovativnih aktera u regionu, klasteri se smatraju snažnim instrumentom za negovanje regionalnog razvoja, i kao takvi će se koristiti kao efikasne platforme koje se fokusiraju na realizaciju ciljeva napredne regionalne specijalizacije i ubrzo dati svoj doprinos.

RG6 – Usvajanje novih veština i otvaranje novih radnih mesta
Usvajanje novih veština i otvaranje novih radnih mesta znači uspostavljanje radnog okvira politike unapređivanja broja i kvaliteta otvorenih novih radnih mesta u klasterskim strukturama, mobilisanje relevantnih regionalnih zainteresovanih strana, preporučivanje adekvatnih instrumenata politike i obezbeđivanje sektorskog inputa kreatorima politike u njihovim naporima na pripremi buduće politike razvoja klastera na području Jugoistočene Evrope i podršci klasterima pri identifikaciji budućih znanja odnosno veština i profesija, odaberu, razviju i privuku kvalifikovane kadrove.