RADNI PAKETI

RP0 – Pripremne aktivnosti: Ovaj radni paket biće posvećen pripremi predloga. Generisanje koncepta projekta, vizije i operativnog plana i putem uključivanja relevantnog transnacionalnog partnerstva u cilju kreiranja predloga projekta biće relevantan za celokupnu teritoriju programskog područja Jugoistočne Evrope.

 

RP1 – Transnacionalno upravljanje projektima i finansijama: Ovaj paket će obezbediti efektivno spovođenje projektnih aktivnosti i razvoj efiasnog sistema nadzora i koordinacije. LP će biti zadužena za adekvatno transnacionalno upravljanje projektom, izvršavanje svakodnevnih aktivnosti i obezveđivati evifikasnu i korektnu operabilnost upravljanja novčanim tokovima partnera u projektu. LP će biti zadužena i za osnivanje Upravog odbora.

 

RP2 – Komunikacione aktivnosti: Ovaj radni paket će razviti komunikacionu strategiju koja će delovati na dva nivoa: interna komunikacija: aktivnosti kojima će se vršiti difuzija projektne strategije, ishoda i rezultata prema relevantnim ciljnim grupama tako će promovisati i podizati svest o zajedničkom učenju o politici i poboljšavati kreiranje klasterske politike.

 

RP3 – Platforma za učenje o klasterskoj politici: Platforma za učenje o klasterskoj politici ima za cilj tehničko i operativno uspostavlje kolaborativne ICT platforme predviđene da služi kao sistem učenja olitike u svim zemljama projekte, uključujući tu i institucione, organizacione, dizajnerske i implementacione akspekte, a u cilju razvoja kompetencijskog centra u Jugoistočnoj Evropi za zainteresovane subjekte i testiranja prednosti modela pametne specijalizacije kao smernica za politiku istraživanja, razvoja i konkurentnosti.

Cilj Platforme za učenje o klasterskoj politici je unapređivanje klasterske politike putem kooperativnog učenja, transfera klasterske politike u Jugoistočnoj Evropi putem kooperativnog učenja, transfera politike i razmene informacija između donosilaca odluka u Jugoistočnoj Evropi, istražujući dodatu vrednost transnacionalne saradnje zasnovane na otvorenoj i interaktivnoj podršci zajedničkom učenju zasnovanoj na internetu.

 

RP4 – Proces učenja u funkciji refleksivnog donošenja odluka: Ovaj radni paket će služiti kao osnova za proces refleksivnog kreiranja politike kao preduslova za razvoj pametnije politike kao podrške postojećim i klasterima u procesu razvoja u Jugoistočnoj Evropi, i unapređenjem kapaciteta politike u funkciji konfrontacije, prevencije i prognoze promena. Predviđene aktivnosti će biti: učenje inputa na osnovu analize prethodnih aktivnosti, doprinos procesu učenja kroz sagledavanje vizije budućnosti, učenje o politici iz radnog okvira postojeće regionalne politike, učenje putem razumevanja i rad sa paralelnim kontekstima. Analiza matričnim pristupom prvenstveno će utvrditi koje su barijere u procesu učenja i kako ih ukloniti, ali će, uopšteno govoreći, unaprediti efikasnu izradu regionalne klasterske politike putem šest glavnih međuklasterskih elemenata kao dimenzija klasterskog ekosistema. Putem Platforme će se ostvariti racionalno i efikasno prenošenje rezultata relevantnim zainteresovanim stranama.

 

RP5 – Mehanizmi učenja o klasterskoj politici Jugoistočne Evrope: Cilj ovog radnog paketa biće omogućavanje odnosno olakšavanje međunarodne razmene znanja i razvoja regionalnih kapaciteta kao podrške razvoju klastera na području Jugoistočne Evrope, promovisanju razvoja regionalnih klasterskih politika i inicijativa zasnovanih na činjenicama, testiranih krot pilot inicijative, uz primenu adekvatnih mehanizama učenja u funkciji podrške regionalnim organima vlaste u konkretnim područjima klasterske politike. RP5 će se struktuirati u tri uzajamno povezane i uzastopne aktivnosti: razvoj mehanizama za učenje o politikama, testiranje mehanizama za učenje o politici kroz pilot inicijative, kao i evaluacija odabranih mehanizama za učenje o politikama.

 

RP6 – Budući razvoj klastera na području Jugoistočne Evrope: Ovaj radni paket će unaprediti uslove radnog okvira za podršku postojećim i klasterima koji se tek uspostavljaju, prilagođavajući ih izazovima EU putem svrsishodne transnacionalne saradnje, radi kreiranja novih strategija razvoja klastera, obrade i prilagođavanja postojećih i budućih politika nivou međunarodnih izazova uz pristup tipa otvorenog sistema, kapitalizaciju sinergija i širenja znanja unutar i između partnerstva i relevantnih zainteresovanih lica. Glavni zadaci: uspostavljanje Klasterske inicijative Jugoistočne Evrope, prognostičke aktivnosti vezane za Jugoistočnu Evropu, Zajednička strategija i Plan održivosti.